صدور بیمه نامه مسافرتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

جدول قیمت های جدید سال 1394 بیمه مسافرتی بیمه سامان

به کلیه قیمت های ذیل 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
نام طرح مشمولان طرح تا 4 روز 5 تا 8 روز 9 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز
طرح اقتصادی  (10000یورو) زیر 12 سال 29,000 35,500 42,500 55,500 64,000
13 تا 65 سال 58,000 71,000 85,000 111,000 128,000
66 تا 70 سال 87,000 106,500 127,500 166,500 192,000
71 تا 75 سال 116,000 142,000 170,000 222,000 256,000
76 تا 80 سال 174,000 213,000 255,000 333,000 384,000
81 تا 85 سال 261,000 319,500 382,500 499,500 576,000
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 5 روز 6 تا 8 روز 9 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز
طرح اقتصادی طلایی (10000یورو) زیر 12 سال 32,500 41,750 50,000 65,500 75,325
13 تا 65 سال 65,000 83,500 100,000 131,000 150,650
66 تا 70 سال 97,500 125,250 150,000 196,500 225,975
71 تا 75 سال 129,675 166,580 199,500 196,533 261,345
76 تا 80 سال 194,513 249,870 299,250 294,800 392,018
81 تا 85 سال 291,769 374,805 448,875 442,199 588,026
نام طرح مشمولان طرح 1تا 8 روز 9تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز
کل  مناطق آسیا و خاورمیانه(20000 یورو) زیر 12 سال 66,150 89,424 106,089 127,858 126,500 194,354 250,000
  13 تا 65 سال 132,300 178,848 212,178 255,715 253,000 388,708 962,550
  66 تا 70 سال 198,450 268,272 318,267 511,430 506,000 777,416 1,443,250
  71 تا 75 سال 264,600 621,600 712,000 769,350 1,159,200 1,262,700 1,925,000
  76 تا 80 سال 330,750 725,000 890,000 962,550 1,449,000 1,577,800 2,405,800
  81سال به بالا 415,800 870,000 1,113,600 1,204,800 1,814,400 1,976,400 2,887,650
نام طرح مشمولان طرح   1 تا7 روز 8تا 10 روز 11تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه 
کلیه کشورها بجز آمریکا و کانادا و شنگن (30000 یورو) زیر 12 سال 89,250 138,000 215,000 220,000 231,000 361,000 404,800 575,300 1,074,700
 13 تا 65 سال 178,500 276,000 430,000 440,000 462,000 723,800 810,700 1,151,700 2,150,500
 66 تا 70 سال 268,800 414,000 645,000 661,000 694,000 1,805,700 1,216,600 1,727,000 3,226,300
 71 تا 75 سال 358,000 555,000 864,000 881,000 925,000 1,447,600 1,622,500 2,302,300 4,301,000
 76 تا 80 سال 449,000 694,000 1,080,000 1,102,200 1,157,200 1,810,600 2,028,400 2,878,700 5,376,800
 81سال به بالا 590,000 1,388,000 2,160,000 1,322,200 1,388,200 2,172,500 2,432,200 3,454,000 6,451,500
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 7 روز 8 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه  12 ماه
کشور های شنگن
(30000 یورو)
زیر 12 سال 186,000 376,000 437,000 459,000 718,000 805,000 1,143,000 2,133,000 3,624,000
 13 تا 65 سال 373,000 751,000 875,000 919,000 1,437,000 1,610,000 2,285,000 4,265,000 7,246,000
 66 تا 70 سال 558,000 1,126,000 1,312,000 1,378,000 2,155,000 2,414,000 3,426,000 6,398,000 10,870,000
 71 تا 75 سال 746,000 1,501,000 1,750,000 1,837,000 2,873,000 3,219,000 4,568,000 8,533,000 14,494,000
 75 تا 80 سال 1,118,000 2,251,000 2,624,000 2,753,000 4,309,000 4,827,000 6,853,000 12,799,000 21,741,000
 81سال به بالا 1,491,000 3,003,000 3,499,000 3,672,000 5,746,000 6,437,000 9,137,000 17,064,000 28,987,000
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 7 روز 8 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه  12 ماه
کشورهای  شنگن (50000 یورو) زیر 12 سال 211,000 410,000 486,000 508,000 783,000 886,000 1,269,000 2,360,000 3,996,000
 13 تا 65 سال 421,000 821,000 972,000 1,015,000 1,566,000 1,771,000 2,538,000 4,720,000 7,992,000
 66 تا 70 سال 632,000 1,231,000 1,458,000 1,523,000 2,349,000 2,657,000 3,807,000 7,079,000 11,988,000
 71 تا 75 سال 842,000 1,642,000 1,944,000 2,030,000 3,132,000 3,542,000 5,076,000 9,439,000 15,984,000
 75 تا 80 سال 1,264,000 2,462,000 2,916,000 3,046,000 4,698,000 5,314,000 7,614,000 14,159,000 23,976,000
 81سال به بالا 1,685,000 3,283,000 3,888,000 4,061,000 6,264,000 7,085,000 10,152,000 18,878,000 31,968,000
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 7 روز 8 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه  12 ماه
کلیه کشورها بجز آمریکا و کانادا
(50000 یورو)
زیر 12 سال 221,000 430,000 510,000 533,000 822,000 927,000 1,336,000 2,475,000 4,195,000
 13 تا 65 سال 442,000 862,000 1,021,000 1,065,000 1,645,000 1,853,000 2,672,000 4,952,000 8,392,000
 66 تا 70 سال 664,000 1,293,000 1,531,000 1,598,000 2,467,000 2,778,000 4,008,000 7,427,000 12,587,000
 71 تا 75 سال 885,000 1,723,000 2,042,000 2,131,000 3,288,000 3,704,000 5,345,000 9,904,000 16,784,000
 75 تا 80 سال 1,326,000 2,586,000 3,062,000 3,198,000 4,933,000 5,557,000 8,017,000 14,856,000 25,174,000
 81سال به بالا 1,770,000 3,448,000 4,083,000 4,264,000 6,578,000 7,409,000 10,690,000 19,808,000 33,566,000
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 7 روز 8 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه  12 ماه
         آمریکا و کانادا        (50000 یورو) زیر 12 سال 315,000 616,000 730,000 761,000 1,175,000 1,323,000 1,909,000 3,538,000 5,993,000
 13 تا 65 سال 632,000 1,232,000 1,457,000 1,523,000 2,349,000 2,647,000 3,818,000 7,073,000 11,989,000
 66 تا 70 سال 947,000 1,846,000 2,187,000 2,285,000 3,523,000 3,970,000 5,726,000 10,611,000 17,983,000
 71 تا 75 سال 1,264,000 2,462,000 2,917,000 3,046,000 4,697,000 5,293,000 7,635,000 14,149,000 23,976,000
 75 تا 80 سال 1,896,000 3,694,000 4,375,000 4,568,000 7,046,000 7,937,000 11,453,000 21,223,000 35,965,000
 81سال به بالا 2,528,000 4,925,000 5,832,000 6,091,000 9,397,000 10,584,000 15,272,000 28,296,000 47,952,000
نام طرح مشمولان طرح 1 تا 7 روز 8 تا 15 روز 16 تا 23 روز 24 تا 31 روز 32 تا 45 روز 46 تا 62 روز 63 تا 92 روز 6 ماه  12 ماه
طرح محدود شنگن (50000 یورو) زیر 12 سال 118,650 240,450 280,350 294,000 459,900 515,550 757,050 1,368,150 2,324,700
 13 تا 65 سال 238,500 480,900 560,700 683,550 920,850 1,032,150 1,464,750 2,737,350 4,649,400
 66 تا 70 سال 358,050 722,400 841,000 883,000 1,381,800 1,548,750 2,197,650 4,105,500 6,974,100
 71 تا 75 سال 477,750 962,850 1,122,450 1,178,100 1,842,750 2,064,300 2,930,550 5,474,700 9,299,850
 75 تا 80 سال 597,450 1,203,300 1,402,800 1,472,100 2,303,700 2,580,900 3,663,450 6,842,850 11,624,550
 81سال به بالا 717,150 1,444,800 1,683,150 1,767,150 2,764,650 3,097,500 4,396,350 8,212,050 13,949,250
طرح محدود شنگن
(30000 یورو)
زیر 12 سال 89,250 179,550 210,000 220,500 345,450 386,400 549,150 1,025,850 1,743,000
 13 تا 65 سال 178,500 361,200 420,000 441,000 690,900 773,850 1,099,350 2,052,750 3,487,050
 66 تا 70 سال 268,800 541,800 631,050 662,550 1,036,350 1,161,300 1,648,500 3,079,650 5,231,100
 71 تا 75 سال 358,050 722,400 841,050 883,050 1,381,800 1,548,750 2,197,650 4,105,500 6,974,100
 75 تا 80 سال 448,350 901,950 1,052,100 1,104,600 1,728,300 1,936,200 2,747,850 5,132,400 8,718,150
 81سال به بالا 537,600 1,083,600 1,262,100 1,325,100 2,073,750 2,322,600 3,297,000 6,158,250 10,462,200

 

با ما تماس بگیرید

 

کلیک کنید

 

 

 

نوشتن دیدگاه

در قسمت توضیحات شماره تماس خود را وارد کنید. در نمایش نشان داده نمیشود

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید