دسامبر 24, 2017
دروازه براندنبرگ نماد شهر برلین

آلمان

آلمان یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی است جغرافیای آلمان موقعیت استراتژیک داشته که باعث شده با ۹ کشور اروپایی هم مرز باشد […]