arrow در حال مشاهده:وقت سفارت ، گرفتن وقت سفارت

arrowراهنمای گرفتن وقت سفارت

appointment

یکی از مراحل مهم در جهت اخذ ویزای شینگن گرفتن راهنمای گرفتن وقت سفارت است. وقتی شما می خواهید برای درخواست ویزا اقدام کنید باید یک روز مشخص با در دست داشتن مدارک مورد نیاز  ویزای شینگن به سفارت مربوطه مراجعه بکنید. […]