arrow در حال مشاهده:وقت سفارت ، گرفتن وقت سفارت

arrowراهنمای گرفتن وقت سفارت

appointment

یکی از مراحل مهم در جهت اخذ ویزای شینگن گرفتن راهنمای گرفتن وقت سفارت است، البته شما قبل از آن باید از قوانین گرفتن ویزای شینگن مطلع باشید. وقتی شما می خواهید برای درخواست ویزا اقدام کنید باید یک روز مشخص با […]